TIỂU LUẬN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH, TIỂU LUẬN THỊ TRƯỜNG TAI CHINH

Trong quy trình phát triển kinh tế xã hội sinh sống Việt Nam, nhu yếu về vốn luôn luôn là vấn đề đặc biệt được ưu tiên số 1 trước khi ban đầu vào một năm tài khóa mới. Bởi vì vậy, đề chuẩn bị nguồn vốn đến phát triển tài chính xã hội trong thời điểm 2008, vn đã tổ chức Hội nghị Nhóm tứ vấn những nhà tài trợ cho nước ta trong năm 2008


Bạn đang xem: Tiểu luận thị trường tài chính

*

Nội dung Text: TIỂU LUẬN: "THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NỀN ghê TẾ VIỆT phái nam HIỆN NAY"
GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNTRƯỜNG ĐẠI HỌC tởm TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA SAU ĐẠI HỌC _________ _ _________ TIỂU LUẬN MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TÊN ĐỀ TÀI 1: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỒI VỚI NỀN ghê TẾ VIỆT nam giới HIỆN nay GVHD: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN LỚP: CAO HỌC 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 DANH SÁCH NHÓM 3: NGUYỄN NGỌC HÀ 1. NGUYỄN THANH HÀ 2. NGUYỄN THỊ THU HẰNG 3. NGUYỄN THẾ KẾ 4. NGUYỄN THÀNH phái nam 5. TRẦN HUY NGỌC 6. NGUYỄN KIM PHƯỢNG 7. NGUYỄN THỊ THU THẢO 8. THÁNG 12/2007NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 1GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNLỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình phát triển tài chính xã hội ở Việt Nam, nhu cầuvề vốn luôn là vấn đề đặc trưng được ưu tiên số 1 trước khibắt đầu vào trong 1 năm tài khóa mới. Chính vì vậy, để chuẩn bịnguồn vốn mang đến phát triển kinh tế xã hội trong năm 2008, Việt Namđã tổ chức Hội nghị Nhóm tứ vấn các nhà tài trợ (CG) mang lại Việt
Nam trong những năm 2008. Đề cập đến sự việc này để xem rằng việchình thành một thị phần vốn đến phát triển kinh tế xã hội là vôcùng quan lại trọng. Cho nên, việc tìm hiểu thị ngôi trường vốn tốt thịtrường tài đó là gì và bao gồm vai trò lớn lớn như thế nào đối với nềnkinh tế Việt Nam bây giờ là điều rất là cần thiết. Nhằm mục đích làm rõvấn đề này, tiểu luận tập trung phân tích thị trường tài thiết yếu vàvai trò của thị trường tài chính đối với nền tài chính Việt Namhiện nay. Với thời lượng cho phép, nhóm tiến hành tiểu luận này mongnhận được góp ý, bổ sung cập nhật của Quý Thầy Cô, bạn bè để hoànchỉnh tiêu luân được giỏi hơn. ̉ ̣ trước khi đi vao phân tich thực trang cua thị ngôi trường tai chinh ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́Viêt Nam, thông thường ta cân lam rõ khai niêm về thị trường tai chinh và ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́nhưng vân đề với tinh chât lý luân phổ biến về thị trường tai chinh. ́ ́ ́ ̣ ̀ ́ NHỮNG VẤN ĐỀ phổ biến VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI A. CHÍNH quan niệm về thị phần tài chính: 1.NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 2GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬN Băt nguôn tứ môi quan lại hệ nhân quả giưa đâu tư và tiêt kiêm: ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣môt buộc phải kinh tế muôn lớn mạnh thì phai có hoat đông đâu tư; ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀trước khi muôn đâu tư, phai huy đông vôn tư nguôn tiêt kiêm; đâu ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀tư có hiêu quả có mặt lợi nhuân lai lam tạo thêm nguôn tiêt kiêm. ̣ ̣ ̣̀ ̀ ́ ̣Vì vây, môi quan tiền hệ nhân quả ni tuân hoan và tao nên sự phat triên ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉kinh tế xã hôi. ̣ mặc dù nhiên, vân đề là lam sao để mang đến đâu tư găp được tiêt kiêm; ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣phai có vị trí để tao ra sự găp gơ nay. Đó chinh là quá trinh giao lưu ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̀vôn xuất xắc noi khac rộng đó là thị trường tai chinh, là nơi tao ra cơ chế ́ ́ ́ ̀ ́ ̣cho tuy vậy nguôn vôn nhan rôi ko có chỗ đâu tư giao lưu lại với ̀ ́ ̀ ̃ ̀nhưng nhà đâu tư đang cân nặng vôn. ̀ ̀ ́ Như vây, thị trường tai chinh là thị ngôi trường giao dich, tải ban, ̣ ̀ ́ ̣ ́trao song cac san phâm tai chinh chống han, trung han, dai han để đap ̉́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ứng nhu câu khac nhau cua cac chủ thể trong bắt buộc kinh tê. Vào đo, ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́cac chủ thể thưa vôn thì tim kiêm lợi nhuân thông qua hoat đông đâu ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀tư, nhỏ cac chủ thể thiêu vôn bổ sung vôn cho hoat đông san xuât ̀ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́kinh doanh và cac nhu câu đâu bốn khac. Viêc hinh thanh quá trinh ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀giao lưu vôn giưa nhưng chủ thể thưa vôn và thiêu vôn đã tao buộc phải ́ ́ ́ ́ ̣môt thị trường với phía trên đủ cơ chế như vào môt đề xuất kinh tế thị ̣ ̀ ̣ ̀trường. Đông thời, vì chưng san phâm trên thị trường là san phâm tai ̀ ̉ ̉ ̉ ̉ ̀chinh, có tinh nhây cam và anh hưởng trọn đên moi thanh phân trong cần ́ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀kinh tế nên thị ngôi trường tai chinh là thị ngôi trường bâc cao. Vị đo, thị ̀ ́ ̣ ́NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 3GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNtrường tai chinh phai là loai thị trường bâc cao, chỉ tôn tai và hoat ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣đông trong điêu kiên cua đề xuất kinh tế thị trường. ̣ ̀ ̣ ̉ ̀ Vây, thị trường tai chinh hinh thanh trên cơ sở nao? ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ các đại lý hình thành thị phần tài chính: 2. Cung giông như cac loai thị ngôi trường khac, thể chế thị ngôi trường ̃ ́ ́ ̣ ́phai được duy trì trong phải kinh tế tai chinh. Tức la, cac chủ thể ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ́thưa vôn và thiêu vôn bên trên thị ngôi trường tao ra cung và câu về san phâm ́ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̉tai chinh. Giá cac tai san tai chinh hinh thanh thông qua quá trinh ̀ ́ ́ ̀̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀giao lưu vôn giưa cac chủ thể trên thị trường. Đó chinh là chiến phẩm ́ ́ ́hay giá phai trả để có được môt tai san tai chinh và trong nên kinh tê, ̉ ̣̀̉̀ ́ ̀ ́vôn được phân bổ giưa cac tai san tai chinh dựa vào tin hiêu cua thị ́ ́̀̉ ̀ ́ ́ ̣ ̉trường. Để thị trường phat triên thì phai có môt cơ chế thông thoang. ́ ̉ ̉ ̣ ́Do đo, cac nhu câu chia sẻ vôn trong xã hôi phai được răn dạy ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́khich manh mẽ trong khuôn khổ luât phap. Vôn được gặp mặt thông ́ ̣ ̣ ́ ́qua hai kênh chinh là gặp mặt vôn trực tiêp và giao lưu vôn gian ́ ́ ́ ́ ́tiêp trải qua cac tổ chức tai chinh trung gian. ́ ́ ̀ ́ - Kênh tai chinh trực tiêp là kênh mà cac chủ thể thưa vôn trực ̀ ́ ́ ́ ́tiêp chuyên vôn cho cac chủ thể thiêu vôn, băng cach thiết lập cac tai san ́ ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ ́ ́̀̉tai chinh trực tiêp tư fan phat hanh. Vào trường hòa hợp nay, luông ̀ ́ ́ ́̀ ̀ ̀tiên được vân đông thăng tư tín đồ thưa vôn đên bạn thiêu vôn. ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́Hoat đông ni có thể được nhân thây rõ rang nhât thông qua mua ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ban cổ phiêu hoăc giây tờ có giá bên trên thị trường hội chứng khoan. ́ ́ ̣ ́ ́NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 4GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬN - Kênh tai chinh gian tiêp là kênh thông qua cac trung gian tai ̀ ́ ́ ́ ́ ̀chinh như cac Ngân hang, cac đinh chế tai chinh phi Ngân hang và ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀cac tổ chức trung gian khac. Cac tổ chức tin dung mà cụ thể là cac ́ ́ ́ ́ ̣ ́Ngân hang mến mai với vai trò là tín đồ huy đông vôn rôi đem ̀ ̣ ̣ ́ ̀cho vay. Bé nhưng trung gian tai chinh, thực hiên viêc sale ̀ ̀ ́ ̣ ̣chuyên vôn tư bạn dư vôn sang fan cân vôn, băng viêc đăt môt ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̣lai suât cao hơn nữa cho cac mon cho vay vốn so cùng với lai suât cua cac tháng mà ̃ ́ ́ ́ ̃ ́̉ ́ ́họ đi vay mượn để thu lợi nhuân. Mặc dù nhiên, trải qua hoat đông cua cac ̣ ̣ ̣ ̉ ́trung gian tai chinh, lai suât hay nhỏ goi là giá cua tiên tệ được hinh ̀ ́ ̃ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̀thanh trên cửa hàng cung câu cua thị trường và dựa vào đo, cac hoat đông ̀ ̀ ̉ ́́ ̣ ̣tai chinh gian tiêp được vân khô hanh trên thị trường tai chinh. ̀ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ Như vây, cac đinh chế tai chinh được hinh thanh và hoat đông ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣có hiêu quả cung gop phân tao cần môt thị ngôi trường tai chinh vào ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́nên tởm tế cua môi quôc gia. Thị ngôi trường tai chinh được hinh thanh ̀ ̉ ̃ ́ ̀ ́ ̀ ̀đã thực hiên tác dụng quan vào cua minh, là tâp trung cac khoan ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̉tiên tiêt kiêm tao thanh nguôn vôn khủng để tai trợ cac dự an đâu tư ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀trong cần kinh tế xã hôi. ̀ ̣ tác dụng của thị trường tài chính: 3. Chức năng đâu tiên, cung là tác dụng quan vào nhât cua thị ̀ ̃ ̣ ́ ̉trường tai chinh là thông nòng cac nguôn vôn và dân vôn để đap ứng ̀ ́ ́ ̀ ́ ̃ ́ ́cac nhu câu cua cần kinh tế xã hôi. Để thực hiên được tính năng ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣nay, thị trường phai tao ra cac kênh huy đông vôn tư nơi thưa, như: ̀ ̣̉ ́ ̣ ́cá nhân, hộ gia đinh, cac 1-1 vị ghê tê, tổ chức đoan thể xã hôi, ̀ ́ ́ ̀ ̣NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 5GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNChinh phu, … nghỉ ngơi trong và ngoai nước để siêng sang cac nhà đâu tư ́ ̉ ̀ ̉ ́ ̀thiêu vôn, như: cac 1-1 vị kinh tê, Chinh phu, cá nhân, hộ gia đinh, ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀… tính năng thứ hai cua thị trường tai chinh là kich thich tiêt ̉ ̀ ́ ́ ́ ́kiêm và đâu tư. Thị ngôi trường tao ra sân chơi, để nhưng tín đồ có tiên ̣ ̀ ̣ ̀nhan rôi có cơ hôi đâu tư giống hệt và được tự do thoải mái tham gia vao thị ̀ ̃ ̣ ̀ ̀trường để tim kiêm nhưng ở chỗ nào tư có suât sinh ra lợi nhuận cao nhât, tao ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣thanh thoi quen tich luy tiên tệ môt cach thường xuyên hơn, là môt ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̣́ ̣nguôn đâu vao ko thể thiêu cua thị trường. Nêu thị trường không ̀ ̀ ̀ ́ ̉ ́kich thich được người dân tich luy và tham gia vao thị trường như ́ ́ ́ ̃ ̀là môt kênh dân vôn vì vậy kinh tế thì thị trường đó sẽ ko thể ̣ ̃ ́ ̀hoat đông tôt. Đông thời, nhà đâu bốn trên thị trường lúc tim kiêm ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ́nguôn vôn tai trợ cho cac hoat đông đâu tư phai nhân thức được ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣viêc sư dung vôn làm sao để cho có hiêu quả nhât, có hiêu suât sư dung ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣đông vôn cao nhât để bao toan vôn, tăng lãi và tich luy. Chinh vì vây, ̀ ́ ́ ̉ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̣thị ngôi trường tai chinh có chức năng cải thiện năng suât và hiêu quả ̀ ́ ́ ̣hoat đông cua toan bộ đề xuất kinh tê, kich thich đôi mới, ap dung khoa ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ́́ ́ ̉ ́ ̣hoc kỹ thuât, công nghệ tiên tiên để tăng hiêu quả đâu tư, gop phân ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀thuc đây tăng trưởng và phat triên kinh tế xã hôi. ́ ̉ ́ ̉ ̣ chức năng thứ cha cua thị ngôi trường tai chinh là lam ngày càng tăng tinh ̉ ̀ ́ ̀ ́thanh khoan mang đến cac tai san tai chinh. Tinh thanh khoan là tinh chât ̉ ́̀̉ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́dễ dang chăm hoa cac tai san tai chinh thanh tiên măt và được thực ̀ ̉ ́ ́̀̉̀ ́ ̀ ̀ ̣hiên ngơi nghỉ thị trường đồ vật câp, là thị trường tải ban, giao dich cổ phiêu ̣ ́ ́ ̣ ́NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 6GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNvà cac giây tờ có giá đã phat khô giòn trên thị ngôi trường sơ câp. Tinh thanh ́ ́ ́̀ ́ ́khoan ở thị ngôi trường tai chinh cang cao thì cang thu hut nhiêu chủ thể ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀tham gia vao thị trường và giup chủ sở hưu cac tai san tai chinh dễ ̀ ́ ́̀̉ ̀ ́dang chăm đôi danh muc đâu tứ theo yêu câu. Bởi đo, môi thị ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̃trường khac nhau có tinh thanh khoan khac nhau, phụ thuôc vao ́ ́ ̉ ́ ̣ ̀trinh độ phat triên cac đinh chế tai chinh cua thị ngôi trường ây. Nêu cac ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́cơ chế cua thị trường thông thoang sẽ tao điêu kiên thuân lợi mang đến ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̣cac công cụ tai chinh lưu lại thông thông suôt. Ngoai ra, thị trường tai ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀chinh nhỏ có công dụng đinh giá tai san tai chinh, phân phôi vôn trên ́ ̀ ̣ ̀̉̀ ́ ́ ́thị ngôi trường theo tin hiêu cua thị trường. ́ ̣ ̉ mặc dù thuôc vao cac tính năng khac nhau cua thị trường cung ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̃như cac tiêu chí phân loai khac nhau, thị ngôi trường tai chinh cung có ́ ̣ ́ ̀ ́ ̃nhiêu cach phân loai khac nhau. Cơ mà tựu trung lai, thị ngôi trường tai ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̀chinh thường có cha cach phân loai cơ ban: theo thời han, tinh chât ́ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ́luân chăm vôn và theo cơ câu cua thị trường. ̉ ́ ́ ̉ Phân loại thị trường tài chính: 4. địa thế căn cứ theo thời han luân siêng vôn, thị ngôi trường tai chinh ̣ ̉ ́ ̀ ́được phân thanh: thị ngôi trường tiên tê, thị ngôi trường hôi đoai và thị ̀ ̀ ̣ ́ ́trường bệnh khoan. ́ - Thị ngôi trường tiên tệ là thị trường giao dich, thiết lập ban cac chứng ̀ ̣ ́ ́tư có giá ngăn han. Cac hội chứng tư có giá chống han như: tin phiêu ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́Kho bac, khoan vay ngăn han giưa cac Ngân hang, quẹt thuân cài đặt ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̣lai, bệnh chỉ tiên gưi, yêu mến phiêu, … Đây là thị trường nhăm ̣ ̀ ́ ̀NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 7GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNthoa man nhưng nhu câu vôn trong phòng han. Căn cứ theo muc đich ̉ ̃ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́nay cua thị ngôi trường mà ko cân thân yêu đên thời han cua cac ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ́chứng bốn có gia, khai niêm trên được hiêu theo nghia cua thị trường ́ ́ ̣ ̉ ̃ ̉mở thì thị ngôi trường tiên tệ là thị trường giao dich, sở hữu ban phòng han ̀ ̣ ́ ́ ̣cac giây tờ có gia. ́ ́ ́ - Thị ngôi trường hôi đoai là thị trường giao dich, mua ban, trao đôi ́ ́ ̣ ́ ̉ngoai tệ và cac phương tiên thanh toan quôc tê. Thị ngôi trường ngoai hôi ̣ ́ ̣ ́ ́́ ̣ ́là môt cơ chế mà nhờ vào đó giá trị tương song cua cac đông tiên quôc gia ̣ ́̉ ́ ̀ ̀ ́được xac lâp. Đăc điêm cua thị ngôi trường ngoai hôi là tiên được song lây ̣́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉́tiên, phía trên là thị trường thực thụ và tât yêu sở hữu tinh quôc tê; cứ lúc ̀ ́ ́ ́ ́́nao mà dân tầm thường ở nhưng khoanh vùng đông tiên khac nhau nhỏ kinh ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀doanh cùng nhau thì cac giao dich ngoai hôi nhỏ rât cân thiêt. Tức thì ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ ̀nay, thị trường hôi đoai có tinh toan câu nhờ việc phat triên cua ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉công nghệ thông tin. Vào hoat đông gớm tế song ngoai, cac doanh ̣ ̣ ́ ̣ ́nghiêp nội địa đêu phai gia nhập cac thị ngôi trường hôi đoai để tải ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́- ban, vay mượn - cho vay ngoai tê. Cac nghiêp vụ bên trên thị trường hôi đoai ́ ̣̣ ́ ̣ ́ ́phân mập mang tinh chât phòng han (không quá môt năm) nên thị ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣trường nay được coi như là môt bộ phân cua thị ngôi trường tiên tê. Lúc đo, ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́thị trường tai chinh chỉ bao gôm thị ngôi trường tiên tệ và thị ngôi trường vôn. ̀ ́ ̀ ̀ ́ - Thị trường bệnh khoan là thị trường giao dich, tải ban cac ́ ̣ ́ ́chứng tứ có giá trung han và dai han. Thị trường hội chứng khoan là ̣ ̀ ̣ ́môt bộ phân quan lại trong nhât cua thị ngôi trường vôn dẻo han, thực hiên ̣ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̣cơ chế chăm vôn trực tiêp tứ nhà đâu tư sang nhà phat hanh; qua ̉ ́ ́ ̀ ́ ̀NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 8GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNđo, thực hiên tác dụng cua thị ngôi trường tai chinh là cung ứng nguôn ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̀vôn trung và dẻo han vì thế kinh tê. San phâm tai chinh trên thị ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́trường bệnh khoan là cac loai trai phiêu, cổ phiêu và cac công cụ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ́tai chinh khac như: chứng chỉ quỹ đâu tư, công cụ phat sinh - vừa lòng ̀ ́ ́ ̀ ́đông tương lai, quyên chon, quyên cài cổ phiêu, triệu chứng quyên. Thị ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀trường hội chứng khoan tâp trung vôn mang đến đâu tứ và phat triên kinh tê. ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ́Do đo, nó có tac đông rât phệ đên môi trường đâu tư noi riêng và ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́nên khiếp tế noi chung. ̀ ́ căn cứ vao cơ câu cua thị trường, thị trường tai chinh được ̀ ́ ̉ ̀ ́phân thanh thị ngôi trường sơ câp và thị trường vật dụng câp. ̀ ́ ́ - Thị ngôi trường sơ câp là thị ngôi trường phat khô hanh lân đâu cac triệu chứng ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́tư có giá để huy đông và tâp trung vôn. Trên thị trường nay, vôn bốn ̣ ̣ ́ ̀ ́nhà đâu tư sẽ được chăm sang nhà phat khô nóng thông qua viêc nhà ̀ ̉ ́ ̀ ̣đâu tứ mua cac hội chứng khoan bắt đầu phat hanh. Thị trường sơ câp có ̀ ́ ́ ́ ̀ ́đăc điêm là vị trí duy nhât mà cac chứng khoan mang lai vôn đến ̣ ̉ ́ ́ ́ ̣ ́người phat hanh, tao ra hang hoa mang đến thị trường giao dich và lam ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ̀tăng vôn đâu tứ cho toan bộ phải kinh tê. Nhưng fan ban chứng ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́khoan trên thị ngôi trường sơ câp thường là Kho bac, Ngân hang Nhà ́ ́ ̣ ̀nước, công ty phat hanh, Tâp đoan bao lanh phat hanh, …Thị ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̃ ́ ̀trường sơ câp hay diên ra vào môt thời gian nhât đinh. ́ ̃ ̣ ̣́ - Thị trường lắp thêm câp là thị trường tải ban trao đôi cac bệnh ́ ́ ̉́tư có giá đã phat khô cứng lân đâu. Bên trên thị trường nay, cac nhà đâu tứ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀chuyên nhượng quyên download ban hội chứng khoan và điêu đó lam cho ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̀NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 9GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNchứng khoan đã phat khô giòn có tinh thanh khoan. Khoan tiên nhận được ́ ́̀ ́ ̉ ̉ ̀tư viêc ban triệu chứng khoan thuôc về cac nhà đâu bốn và cac nhà gớm ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́doanh chứng khoan chứ không hề thuôc về nhà phat hanh khô nên luông ́ ̣ ́ ̀ ̀tiên chỉ vân chăm giưa tuy vậy nhà đâu tư triệu chứng khoan bên trên thị ̀ ̣ ̉ ̀ ́trường. Thị trường trang bị câp là môt bộ phân quan tiền trong cua thị ́ ̣ ̣ ̣ ̉trường chứng khoan, găn bó chăt chẽ cùng với thị ngôi trường sơ câp. Giao ́ ́ ̣ ́dich bên trên thị trường thứ câp phan anh nguyên tăc canh tranh trường đoản cú do, ̣ ́ ̉́ ́ ̣giá giao dich chứng khoan vày cung - câu bên trên thị trường quyêt đinh. ̣ ́ ̀ ̣́ Thị trường sơ câp và thị trường sản phẩm câp có môi quan tiền hệ chăt ́ ́ ́ ̣chẽ cùng với nhau. Thị trường sơ câp là đại lý và là tiên đề cho việc hinh ́ ̀ ̀thanh và phat triên cua thị trường trang bị câp; vì đó là địa điểm cung câp ̀ ́ ̉ ̉ ́ ́hang hoa bệnh khoan lưu giữ thông bên trên thị trường sản phẩm công nghệ câp. Ngược lai, ̀ ́ ́ ́ ̣thị trường sản phẩm câp là đông lực, là điêu kiên cho sự phat triên cua thị ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̉trường sơ câp; vì nêu ko có thị trường lắp thêm câp để lưu giữ hanh, sở hữu ́ ́ ́ ̀ban, trao song tao ra tinh thanh khoan cho hội chứng khoan thì rât khó để ́ ̣̉ ́ ̉ ́ ́phat hanh hao và thu hut nhà đâu tứ trên thị ngôi trường sơ câp. Viêc phân ́ ̀ ́ ̀ ́ ̣biêt thị ngôi trường sơ câp và sản phẩm công nghệ câp chỉ có ý nghia về măt lý thuyêt. ̣ ́ ́ ̃ ̣ ́Trên thực tê, tổ chức thị trường không phân biêt đâu là thị trường ́ ̣sơ câp, đâu là thị trường đồ vật câp. Vì tai môt thị ngôi trường có thể cung ́ ́ ̣ ̣ ̀diên ra đông thời hoat đông sở hữu ban chứng khoan new phat khô hanh và ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ́̀chứng khoan download ban lai. Điêu cân đon đả là phai coi trong thị ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̣trường sơ câp vì trên đây là thị ngôi trường tao vôn và có cơ chế giam sat ́ ̣ ́ ́ ́chăt chẽ thị trường sản phẩm câp để bao vệ thị trường tai chinh ôn đinh. ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̉ ̣NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 10GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬN địa thế căn cứ vao tinh chât luân chuyên vôn, thị trường tai chinh ̀ ́ ́ ̉ ́ ̀ ́được phân thanh thị ngôi trường công cụ nợ và thị trường công cụ vôn. ̀ ́ - Thị ngôi trường công cụ nợ là thị ngôi trường phat hanh, thiết lập ban cac ́ ̀ ́ ́chứng khoan nợ. Thực chât cac công cụ nợ (trai phiêu, tin phiêu, kỳ ́ ́́ ́ ́ ́ ́phiêu, …) là cac sứt thuân có tinh vừa lòng đông. Trong đo, bạn vay ́ ́ ̉ ̣ ́ ̀ ́vôn thanh toan cho tất cả những người giư công cụ môt khoan tiên cố đinh vào ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣nhưng khoan thời hạn nhât đinh (thanh toan lai) cho tới kỳ han cuôi ̉ ̣́ ́ ̃ ̣ ́cung thì thanh toan giá trị gôc. Trên các đại lý kỳ han thanh toan, công ̀ ́ ́ ̣ ́cụ nợ được phân chia lam cha loai khac nhau: ̀ ̣ ́ - Công cụ nợ ngăn han. ́ ̣ - Công cụ nợ trung han. ̣ - Công cụ nợ dai han. ̣̀ quan liêu hệ vay mượn mượn dựa vào công cụ nợ thường ân đinh trước ́ ̣thời han và lai suât cố đinh. Fan sở hưu công cụ nợ ko có ̣ ̃ ́ ̣quyên biêu quyêt trong quan trị điêu hanh cua mặt vay. ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ - Thị ngôi trường công cụ vôn là thị trường phat hanh, mua ban cac ́ ́ ̀ ́ ́chứng khoan vôn. Vôn được huy đông trên thị trường băng viêc ban ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́cổ phân, hội chứng chỉ quỹ đâu tư, …Người năm giư cổ phiêu goi là cổ ̀ ̀ ́ ́ ̣đông, họ gop vôn vao cac doanh nghiêp cổ phân trên cửa hàng găn liên ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀với hoat đông san xuât kinh doanh cua doanh nghiêp và được chia ̣ ̣ ̉ ́ ̉ ̣cổ tức dựa trên kêt quả sale theo số lượng cổ phân mà họ ́ ̀năm giư. Chinh vì vây mà giá trị cổ tức ko ôn đinh như tín đồ ́ ́ ̣ ̉ ̣giư công cụ nợ dẫu vậy cổ tức có thể cao hoăc thâp rộng lai trai phiêu, ̣ ́ ̃ ́ ́NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 11GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNvì nó mặc dù thuôc vao kêt quả kinh doanh cua doanh nghiêp. Cơ mà họ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣có quyên biêu quyêt trong quan lại trị điêu khô nóng doanh nghiêp vì họ là ̀ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̣chủ sở hưu. Người giư chứng khoan vôn có nhiêu rui ro hơn bạn ́ ́ ̀ ̉giư triệu chứng khoan nợ vào trường thích hợp doanh nghiêp bị phá san. ́ ̣ ̉Người giư triệu chứng khoan nợ được ưu tiên thanh toan nợ trước. ́ ́ Ngoai ra, vào cach phân loai nay, nhỏ có thị ngôi trường công cụ ̀ ́ ̣ ̀ ̀phai sinh. Đây là thị ngôi trường phat khô hanh và thiết lập ban cac bệnh khoan ́ ́ ̀ ́ ́ ́phat sinh, như: triệu chứng quyên, quyên chon, hợp đông tương lai, … ́ ̀ ̀ ̣ ̀ tức thì nay, môt thị ngôi trường tai chinh không nhât thiêt phai có ̀ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉không gian vât ly. Vì vây, thị ngôi trường tai chinh con được phân theo ̣́ ̣ ̀ ́ ̀thể thức sau: - Thị trường lạc hậu và thị ngôi trường vi tinh hoa. ́ ́ - Thị trường thường trực và thị ngôi trường huy đông. ̣ - Thị trường hội chứng khoan đã đăng ký và thị trường ́ lưu lượng chứng khoan. ́ Môi cach phân loai thị trường mặc dù thuôc vao tiêu chí mà thông thường ̃́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ta muôn hướng đên. Tư nhưng cửa hàng lý luân nêu trên, thị ngôi trường tai ́ ́ ̣ ̀chinh tai Viêt phái mạnh cung đã được hinh thanh và phat triên. Nhăm ́ ̣ ̣ ̃ ̀ ̀ ́ ̉ ̀đanh giá thực trang cua thị trường tai chinh Viêt Nam, tiêu luân ni ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ̀chỉ tâp trung phân tich trên bố thị trường trong phân loai theo thời ̣ ́ ̣han luân chuyên vôn. Đó là thị trường tiên tê, thị ngôi trường hôi đoai và ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́thị trường bệnh khoan. ́NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 12GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT B. NAM thị trường tiền tệ: 1. Thị phần vốn ngắn hạn: a) (Về thị trường vốn ngắn hạn hay có cách gọi khác là thị ngôi trường tiềntệ) chú ý chung, thị phần này chưa thực sự cải cách và phát triển và Ngânhàng đơn vị nước (NHTW) chưa thực sự vào vai trò can thiệp cóhiệu quả vào thị phần này. Những loại lãi vay của NHTW: lãi suấtcơ bản, lãi suất tái cấp cho vốn, lãi suất vay chiết khấu, lãi suất vay nghiệp vụthị ngôi trường mở, lãi vay đấu thầu tín phiếu kho bội nghĩa nhà nước gồm tácđộng rõ nét đến thị trường. Các công chũm điều hành chế độ tiềntệ, nhất là công cụ dự trư bắt buộc... Thiếu thốn linh hoạt. Các Ngânhàng dịch vụ thương mại (NHTM) và tổ chức tín dụng tuyên chiến và cạnh tranh vớinhau tăng lãi suất kêu gọi vốn một cách một chiều, tạo ra nguy cơtiềm ẩn rủi ro cho chính những NHTM. B) thị trường liên ngân hàng vận động Ngân hàng hiện đang nóng với tuy thế diễn biếntrái chiều và ba vụ việc nổi cộm: những Ngân hàng dịch vụ thương mại khanhiếm tiền đồng Việt Nam, cung nước ngoài tệ trong nền kinh tế tăngcao cùng sức ép dư luận về chống mức lạm phát tư việc cung ứng tiền ralưu thông. Ba vụ việc trên có mối quan lại hệ nghiêm ngặt với nhau. Để đápứng nhu cầu về chi phí đồng Việt Nam, cũng như cung ngoại tệ quá
NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 13GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNlớn cùng tăng mạnh, thì bank Nhà nước việt nam (NHNN)phải tăng mạnh mua ngoại tệ vào đáp ứng đồng nước ta ra lưuthông. Song cung ứng đồng vn ra lưu lại thông thì lại gặp mặt phảisức nghiền của dư luận về chống mức lạm phát đang tăng vọt tư góc độtiền tệ. Càng về cuối năm cân nặng ngoại tệ chuyển vào Việt Namcàng tăng mạnh, lớn nhất đó là kiều hối. Cũng về thời gian cuốinăm, những NHTM cổ phần và doanh nghiệp cổ phần mau lẹ pháthành cp mới để xong kế hoạch trong năm 2007 về tăng vốnđiều vốn lệ theo nghị quyết đại hội người đóng cổ phần biểu quyết độc nhất trí tưđầu năm. Người đóng cổ phần là người việt nam ở nước ngoài, người đóng cổ phần nướcngoài phải chuyển khoản về nước ta để góp vốn. Một bộ phậnkhác người việt nam ở quốc tế chuyển tiền về cho người thânvay mượn hoặc đầu tư chi tiêu hộ vào những loại trái phiếu khác nhau. Dường như là tiền tư quốc tế chuyển về đầu tư vào thịtrường trường không cử động sản. Một nguồn ngân sách ngoại tệ quan tiền trọngkhác đó là vốn đầu tư gián tiếp vào thị phần chứng khoán(TTCK) vn thường sôi động vào cuối năm. Số vốn này baogồm cả vấn đề mua chứng khoán trên Sở GDCK TP.HCM, Trungtâm GDCK Hà Nội, cả số vốn mua cp trở thành người đóng cổ phần lớn,cổ đông chiến lược của những doanh nghiệp Việt Nam. Toàn bộ số nước ngoài tệ đó đề nghị chuyển thanh lịch nội tệ, có nghĩa là đồng
Việt Nam. Tuy nhiên NHNN việt nam với tư cách người mua bán cuối
NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 14GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNcùng can thiệp trên thị phần ngoại tệ liên bank thì hạn chếmua vào. Nhưng nguồn chi phí ngoại tệ lớn tiếp sau đó là vốn đầu tưtrực tiếp nước ngoài, vốn ODA và nguồn thu tư khách thế giới chitiêu trên Việt Nam. Về kim ngạch xuất nhập khẩu, cho đến khi kết thúc tháng 11/2007, Việt
Nam đạt kim ngạch nhập khẩu 54,11 tỷ USD, tăng 31,1% so vớicùng kỳ năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu tăng 20, nhập hết sức 9,0 tỷ

Xem thêm: Hàng Thái Lan Giá Rẻ

Việt Nam dẫu vậy họ không lo âu như nước ta. Thị phần hối đoái: 2.NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 16GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬN Tỷ giá ăn năn đoái sụt giảm vừa mới đây chủ yếu đuối do áp lực đè nén giảmcung ứng chi phí VND trong lưu thông để kiềm chế lấn phát. Chínhvì vậy, các định chế tài bao gồm lớn rất nhiều đưa ra nhận định, khảnăng tỷ giá chỉ VND/USD sẽ theo khunh hướng đi xuống trong thờigian tứ nay cho đến khi xong năm 2007. Mặc dù ông Lê Xuân Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Chiến lượcphát triển ngân hàng, bank Nhà nước (NHNN) cho rằng, tỷgiá hối đoái sẽ không còn mất hơn 0,5% trong tuy nhiên tháng còn lại củanăm (tư đầu năm mới đến ni tỷ giá sút 0,5%). NHNN sẽ sở hữu được độngthái can thiệp lúc đồng USD bớt dưới mức 16.000 VND/USD. Thị trường đang xuất hiện tình trạng khan hãn hữu tiền đồng, tỷgiá sụt giảm. Vậy tại sao NHNN vẫn chưa xuất hiện động thái tích cựctrong câu hỏi hút USD về? Đây là một trong bài toán đã có được NHNN tính toán, bởi vì nếu tiếp tụctung VND hút USD về thì lượng tiền trong lưu thông sẽ gia tăng,kéo theo lân phát. Điều này mang lại thấy, nếu NHNN không thực hiệnchủ trương trên, vận tốc lạm phát vẫn còn đang cao hơn. Những khả năng, tốc độ lạm phân phát của việt nam trong nămnay sẽ cao hơn mức phát triển của nền khiếp tế, cực nhọc đạt đượcmục tiêu mà cơ quan chỉ đạo của chính phủ và Quốc hội sẽ đề ra. Như vậy, nhằm kiềmchế mức lạm phát buộc NHNN phải giảm bớt việc gửi tiền ra. Theo đó,ngoài các chính sách khác, NHNN đành sút hoặc dừng mua
USD.NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 17GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬN trên thị trường, lãi suất kêu gọi VND đang chuyển độngtăng vị khan hiếm VND, kéo theo lãi vay đầu ra tăng. Hậu quả làgiá cả tăng, doanh nghiệp phải điều chỉnh giá bán bảo đảm an toàn lợinhuận, từ bây giờ lạm vạc sẽ còn cao hơn? vấn đề khan thi thoảng tiền đồng chỉ cần nhất thời. Trên thực tế, hiệncòn nhiều bank đang dư vốn khả dụng với chưa quyết toán giải ngân kịp.Điều này được triệu chứng minh, gần đây nhiều nhà băng đề xuất chạy đuagiải ngân để bảo đảm chỉ tiêu cuối năm, trong các số ấy đáng chú ý là chovay mua bất động đậy sản; tăng thêm hạn mức, thời gian, đồng thờigiảm lãi suất vay đầu ra nhằm thu hút khách hàng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Việt Nam năm nay dự báosẽ lên tới 30 - 40%. Như vậy, nếu tăng lên cung tiền, khả năngtín dụng lớn lên nóng còn cao hơn sẽ ảnh hưởng đến nền kinhtế. Lãi vay qua đêm tất cả nhưng thời điểm lên tới 16 - 17%/nămvà hiện tại vẫn bảo trì trên nút 10%/năm, cao gần gấp 3 lần so vớitrước, thưa ông? Về căn bản, nấc tăng trưởng tín dụng đang gia tăng nóng,tính thanh toán trên thị trường liên ngân hàng chỉ dịch chuyển trongmột thời gian ngắn. Hoàn toàn có thể gần đây, yêu cầu thanh toán sản phẩm hóacủa khách hàng hàng tăng mạnh nên họ nên đến vốn ngân hàng.NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 18GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬN bốn đó, những ngân mặt hàng đổ xô vay mượn trên thị phần liên ngân hàngkhiến lãi suất qua đêm biến đổi động. Tuy nhiên sau đầu năm mới Dương lịch, tínhthanh khoản của thị phần liên ngân hàng sẽ định hình trở lại. Mặc dù nhiên, một thực tiễn cho thấy, việc dự báo và quản trị rủiro thanh toán của một trong những ngân mặt hàng còn yếu ớt kém. Nếu những ngânhàng thành lập được bảng bằng phẳng tài sản cho tưng ngày, chắcchắn sẽ không xảy ra hiện tượng khan hi hữu tiền đồng như thờigian gần đây. Tỷ giá hối đoái sẽ biến động như thế nào trong thời gian tớivà NHNN sẽ sở hữu động thái điều chỉnh vào lúc nào? cùng với tỷ giá hối hận đoái, trường hợp đã dịch chuyển thì vẫn mạnh hơn cả lãisuất, có thể lên đến 5 - 10%. Nếu kinh doanh trên thị trường hốiđoái mà không tồn tại dự báo trước dẫn mang đến lỗ là chuyện bình thường.Người thiết lập cuối cùng lúc nào cũng là NHNN. Ví như thấy cần, NHNN sẽ cài vào với ngưng sở hữu khi thấykhông buộc phải thiết. Tuy nhiên, khi tỷ giá xuống mức 16.000VND/USD sẽ có điều chỉnh ngay, vày nếu nhằm tỷ giá chỉ xuống thấp sẽảnh hưởng cho xuất khẩu và chi tiêu trực tiếp nước ngoài. Bởi đó, nhiều kỹ năng tỷ giá chỉ chỉ có thể sụt sụt giảm mứcxấp xỉ 16.000 VND/USD. Hiện giờ mức sút của tỷ giá là 0,5%,nên mức tối đa chỉ xuống khoảng chừng 1% cho tất cả năm 2007. Thực tế, NHNN tất cả mua vào USD và lượng USD hút về tưđầu tháng 8 mang lại nay đạt gần 6 tỷ USD. Nhưng do vốn đầu tư gián
NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 19GVHD: PGS-TS.NGUYỄN ĐĂNG DỜN TIỂU LUẬNtiếp với trực tiếp vào việt nam tăng nhanh, cung dội, trong lúc cầuyếu đã góp thêm phần làm tỷ giá chỉ suy giảm. Thị phần chứng khoán: 3. Phần đa thành tựu dành được của thị phần chứng khoán Việt a) phái nam Về tổ chức triển khai và cách tân và phát triển thị trường: thị trường chứng khoáncó tổ chức phá triển nhanh về quy mô, tổng vốn vốn hóa trên thịtrường càng ngày tăng. Công ty lớn và cơ quan chính phủ đã sư dụng thịtrường chứng khoán như một kênh tăng mạnh việc say đắm vốn đầutư và cải thiện hiệu trái sư dụng vốn trong nền ghê tế. Size pháp lý, cơ chế cho chuyển động và cải cách và phát triển thịtrường thị trường chứng khoán tưng bước được hoàn thiện. Tính công khai, minh bạch của những tổ chức niêm yết đượctăng cường, chuyển động sản xuất marketing có bước cải cách và phát triển khávề quy mô, doanh thu và lợi nhuận. Thị phần chứng khoán đang làmgia tăng uy tín của người tiêu dùng niêm yết. Thị trường chứng khoán góp thêm phần tạo sự thành công xuất sắc củachương trình cp hóa công ty nhà nước liên kết với niêmyết và đk giao dịch. Thị phần chứng khoán chế tạo điều kiện nâng cấp trình độ quảnlý, phần đa hành hoạt động nghiệp vụ trình độ chuyên môn trong lĩnh vựcchứng khoán.NHÓM 3 LỚP CH 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1 20

Trong quy trình phát triển tài chính xã hội sinh hoạt Việt Nam, yêu cầu về vốn luôn luôn là vấn đề quan trọng được ưu tiên hàng đầu trước khi bước đầu vào một năm tài khóa mới. Bởi vì vậy, để sẵn sàng nguồn vốn đến phát triển kinh tế xã hội trong năm 2008, vn đã tổ chức triển khai Hội nghị Nhóm tứ vấn các nhà tài trợ (CG) cho vn trong năm 2008. Đề cập đến sự việc này giúp thấy rằng vấn đề hình thành một thị trường vốn đến phát triển kinh tế tài chính xã hội là cực kì quan trọng. Cho nên, việc mày mò thị ngôi trường vốn hay thị trường tài chính là gì và gồm vai trò to lớn lớn như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay là điều rất là cần thiết. Nhằm nắm rõ vấn đề này, tiểu luận triệu tập phân tích thị phần tài thiết yếu và vai trò của thị phần tài chính đối với nền kinh tế tài chính Việt Nam hiện tại nay.


*
28 trang | chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 9695 | Lượt tải: 10
*

Bạn đang xem trước trăng tròn trang tài liệu Tiểu luận thị phần tài bao gồm và vai trò của thị phần tài chính đối với nền kinh tế tài chính Việt Nam hiện tại nay, giúp xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút tải về ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC khiếp TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHOA SAU ĐẠI HỌC_________ ( _________TIỂU LUẬNMÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHTÊN ĐỀ TÀI 1:THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ VAI TRÒCỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH ĐỒI VỚINỀN kinh TẾ VIỆT nam giới HIỆN NAYGVHD: PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜNLỚP: CAO HỌC 16 NGÂN HÀNG ĐÊM 1DANH SÁCH NHÓM 3:NGUYỄN NGỌC HÀNGUYỄN THANH HÀNGUYỄN THỊ THU HẰNGNGUYỄN THẾ KẾNGUYỄN THÀNH NAMTRẦN HUY NGỌCNGUYỄN KIM PHƯỢNGNGUYỄN THỊ THU THẢOTHÁNG 12/2007LỜI MỞ ĐẦUTrong quá trình phát triển tài chính xã hội ở Việt Nam, yêu cầu về vốn luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng được ưu tiên hàng đầu trước khi bắt đầu vào 1 năm tài khóa mới. Bởi vì vậy, để sẵn sàng nguồn vốn đến phát triển tài chính xã hội trong những năm 2008, vn đã tổ chức Hội nghị Nhóm bốn vấn các nhà tài trợ (CG) cho việt nam trong năm 2008. Đề cập đến sự việc này để xem rằng việc hình thành một thị phần vốn mang lại phát triển kinh tế xã hội là cực kì quan trọng. Mang lại nên, việc mày mò thị trường vốn hay thị phần tài đó là gì và gồm vai trò to lớn lớn như vậy nào so với nền kinh tế Việt Nam hiện nay là điều hết sức cần thiết. Nhằm làm rõ vấn đề này, đái luận tập trung phân tích thị phần tài thiết yếu và phương châm của thị trường tài chính so với nền kinh tế Việt Nam hiện tại nay.Với thời lượng mang lại phép, nhóm thực hiện tiểu luận này hy vọng nhận được góp ý, bổ sung cập nhật của Quý Thầy Cô, đồng đội để hoàn chỉnh tiểu luận được tốt hơn.Trước khi đi vào phân tích thực trạng của thị trường tài chính Việt Nam, chúng ta cần làm rõ khái niệm về thị trường tài chính và những vấn đề với tính chất lý luận tầm thường về thị trường tài chính. NHỮNG VẤN ĐỀ thông thường VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNHKhái niệm về thị phần tài chính:Bắt nguồn từ mối quan tiền hệ nhân quả giữa đầu bốn và tiết kiệm: một nền khiếp tế muốn tăng trưởng thì phải có hoạt động đầu tư; trước lúc muốn đầu tư, phải huy động vốn từ nguồn tiết kiệm; đầu tứ có hiệu quả hình thành lợi nhuận lại làm tạo thêm nguồn tiết kiệm. Vì vậy, mối quan lại hệ nhân quả này tuần hoàn và tạo yêu cầu sự phát triển gớm tế xã hội.Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để đến đầu bốn gặp được tiết kiệm; phải có địa điểm để tạo ra sự gặp gỡ này. Đó chính là quá trình chia sẻ vốn xuất xắc nói khác hơn đó là thị trường tài chính, là khu vực tạo ra cơ chế đến những nguồn vốn nhàn rỗi không có chỗ đầu tứ giao giữ với những nhà đầu bốn đang cần vốn.Như vậy, thị trường tài chính là thị trường giao dịch, thiết lập bán, trao đổi các sản phẩm tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong nền tởm tế. Trong đó, các chủ thể thừa vốn thì tìm kiếm lợi nhuận trải qua hoạt động đầu tư, còn các chủ thể thiếu vốn bổ sung vốn mang đến hoạt động sản xuất marketing và các nhu cầu đầu tứ khác. Việc hình thành quá trình giao lưu vốn giữa những chủ thể thừa vốn và thiếu vốn đã tạo yêu cầu một thị trường với đầy đủ cơ chế như vào một nền tởm tế thị trường. Đồng thời, vị sản phẩm bên trên thị trường là sản phẩm tài chính, có tính nhậy cảm và ảnh hưởng đến mọi thành phần vào nền kinh tế nên thị trường tài chính là thị trường bậc cao. Vì đó, thị trường tài chính phải là loại thị trường bậc cao, chỉ tồn tại và hoạt động vào điều kiện của nền kinh tế thị trường.Vậy, thị trường tài chính hình thành trên cơ sở nào?
Cơ sở hình thành thị trường tài chính:Cũng giống như các loại thị trường khác, thể chế thị trường phải được duy trì trong nền gớm tế tài chính. Tức là, các chủ thể thừa vốn và thiếu vốn bên trên thị trường tạo ra cung và cầu về sản phẩm tài chính. Giá các tài sản tài chính hình thành thông qua quá trình giao lưu vốn giữa các chủ thể trên thị trường. Đó chính là lợi tức xuất xắc giá phải trả để có được một tài sản tài chính và trong nền ghê tế, vốn được phân bổ giữa các tài sản tài chính dựa trên tín hiệu của thị trường.Để thị trường phát triển thì phải có một cơ chế thông thoáng. Do đó, các nhu cầu chia sẻ vốn vào xã hội phải được khuyến khích mạnh mẽ vào khuôn khổ luật pháp. Vốn được giao lưu thông qua hai kênh chính là giao lưu vốn trực tiếp và chia sẻ vốn gián tiếp thông qua các tổ chức tài chính trung gian.- Kênh tài chính trực tiếp là kênh mà các chủ thể thừa vốn trực tiếp chuyển vốn đến các chủ thể thiếu vốn, bằng cách thiết lập các tài sản tài chính trực tiếp từ người phát hành. Trong trường hợp này, luồng tiền được vận động thẳng từ người thừa vốn đến người thiếu vốn. Hoạt động này có thể được nhận thấy rõ ràng nhất thông qua mua bán cổ phiếu hoặc giấy tờ có giá trên thị trường chứng khoán.- Kênh tài chính gián tiếp là kênh thông qua các trung gian tài chính như các Ngân hàng, các định chế tài chính phi Ngân hàng và các tổ chức trung gian khác. Các tổ chức tín dụng mà cụ thể là các Ngân hàng yêu thương mại với vai trò là người huy động vốn rồi đem cho vay. Còn những trung gian tài chính, thực hiện việc sale chuyển vốn từ người dư vốn sang trọng người cần vốn, bằng việc đặt một lãi suất cao hơn cho các món cho vay vốn so với lãi suất của các món mà họ đi vay mượn để thu lợi nhuận. Tuy nhiên, thông qua hoạt động của các trung gian tài chính, lãi suất tuyệt còn gọi là giá của tiền tệ được hình thành bên trên cơ sở cung cầu của thị trường và nhờ đó, các hoạt động tài chính gián tiếp được vận hành trên thị trường tài chính.Như vậy, các định chế tài chính được hình thành và hoạt động có hiệu quả cũng góp phần tạo đề nghị một thị trường tài chính vào nền gớm tế của mỗi quốc gia. Thị trường tài chính được hình thành đã thực hiện chức năng quan lại trọng của mình, là tập trung các khoản tiền tiết kiệm tạo thành nguồn vốn lớn để tài trợ các dự án đầu tứ trong nền ghê tế xã hội.Chức năng của thị trường tài chính:Chức năng đầu tiên, cũng là chức năng quan liêu trọng nhất của thị trường tài chính là thông nòng các nguồn vốn và dẫn vốn để đáp ứng các nhu cầu của nền khiếp tế xã hội. Để thực hiện được chức năng này, thị trường phải tạo ra các kênh huy động vốn từ vị trí thừa, như: cá nhân, hộ gia đình, các 1-1 vị gớm tế, tổ chức đoàn thể xã hội, Chính phủ, … ở trong và ngoài nước để chuyển quý phái các nhà đầu tư thiếu vốn, như: các đối kháng vị tởm tế, Chính phủ, cá nhân, hộ gia đình, …Chức năng thứ nhị của thị trường tài chính là kích thích tiết kiệm và đầu tư. Thị trường tạo ra sảnh chơi, để những người có tiền nhàn rỗi có cơ hội đầu tư giống hệt và được tự vày tham gia vào thị trường để tìm kiếm những địa điểm đầu bốn có suất sinh lợi cao nhất, tạo thành thói quen thuộc tích lũy tiền tệ một cách thường xuyên hơn, là một nguồn đầu vào không thể thiếu của thị trường. Nếu thị trường ko kích thích được người dân tích lũy và tham gia vào thị trường như là một kênh dẫn vốn mang đến nền gớm tế thì thị trường đó sẽ không thể hoạt động tốt. Đồng thời, nhà đầu bốn trên thị trường lúc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ đến các hoạt động đầu tứ phải nhận thức được việc sử dụng vốn làm sao để cho có hiệu quả nhất, có hiệu suất sử dụng đồng vốn cao nhất để bảo toàn vốn, sinh lời và tích lũy. Chính vì vậy, thị trường tài chính có chức năng cải thiện năng suất và hiệu quả hoạt động của toàn bộ nền kinh tế, kích thích đổi mới, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để tăng hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển tởm tế xã hội.Chức năng thứ ba của thị trường tài chính là làm ngày càng tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài chính. Tính thanh khoản là tính chất dễ dàng chuyển hóa các tài sản tài chính thành tiền mặt và được thực hiện ở thị trường thứ cấp, là thị trường tải bán, giao dịch cổ phiếu và các giấy tờ có giá đã phát hành bên trên thị trường sơ cấp. Tính thanh khoản ở thị trường tài chính càng cao thì càng thu hút nhiều chủ thể gia nhập vào thị trường và giúp chủ sở hữu các tài sản tài chính dễ dàng chuyển đổi danh mục đầu tư theo yêu cầu. Vì chưng đó, mỗi thị trường khác nhau có tính thanh khoản khác nhau, phụ thuộc vào trình độ phát triển các định chế tài chính của thị trường ấy. Nếu các cơ chế của thị trường thông thoáng sẽ tạo điều kiện thuận lợi đến các công cụ tài chính lưu thông thông suốt. Ngoài ra, thị trường tài chính còn có chức năng định giá tài sản tài chính, phân phối vốn bên trên thị trường theo tín hiệu của thị trường.Tùy thuộc vào các chức năng khác nhau của thị trường cũng như các tiêu chí phân loại khác nhau, thị trường tài chính cũng có nhiều cách phân loại khác nhau. Dẫu vậy tựu trung lại, thị trường tài chính thường có cha cách phân loại cơ bản: theo thời hạn, tính chất luân chuyển vốn và theo cơ cấu của thị trường.Phân loại thị trường tài chính:Căn cứ theo thời hạn luân chuyển vốn, thị trường tài chính được phân thành: thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái và thị trường chứng khoán.- Thị trường tiền tệ là thị trường giao dịch, cài bán các chứng từ có giá ngắn hạn. Các chứng từ có giá ngắn hạn như: tín phiếu Kho bạc, khoản vay ngắn hạn giữa các Ngân hàng, thỏa thuận tải lại, chứng chỉ tiền gửi, yêu đương phiếu, … Đây là thị trường nhằm thỏa mãn những nhu cầu vốn trong ngắn hạn. Căn cứ theo mục đích này của thị trường mà ko cần thân mật đến thời hạn của các chứng từ có giá, khái niệm trên được hiểu theo nghĩa của thị trường mở thì thị trường tiền tệ là thị trường giao dịch, mua bán ngắn hạn các giấy tờ có giá. - Thị trường hối đoái là thị trường giao dịch, tải bán, trao đổi ngoại tệ và các phương tiện thanh toán quốc tế. Thị trường ngoại hối là một cơ chế mà nhờ đó giá trị tương đối của các đồng tiền quốc gia được xác lập. Đặc điểm của thị trường ngoại hối là tiền được đổi lấy tiền, trên đây là thị trường thực sự và tất yếu sở hữu tính quốc tế; cứ lúc nào mà dân chúng ở những khu vực vực đồng tiền khác nhau còn sale với nhau thì các giao dịch ngoại hối còn rất cần thiết. Ngày nay, thị trường hối đoái với tính toàn cầu nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin. Trong hoạt động tởm tế đối ngoại, các doanh nghiệp vào nước đều phải thâm nhập các thị trường hối đoái để sở hữu - bán, vay mượn - cho vay vốn ngoại tệ. Các nghiệp vụ bên trên thị trường hối đoái phần lớn với tính chất ngắn hạn (không quá một năm) buộc phải thị trường này được xem là một bộ phận của thị trường tiền tệ. Lúc đó, thị trường tài chính chỉ bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. - Thị trường chứng khoán là thị trường giao dịch, mua bán các chứng từ có giá trung hạn và dài hạn. Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan liêu trọng nhất của thị trường vốn dài hạn, thực hiện cơ chế chuyển vốn trực tiếp từ nhà đầu bốn sang nhà phát hành; qua đó, thực hiện chức năng của thị trường tài chính là cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn mang lại nền tởm tế. Sản phẩm tài chính bên trên thị trường chứng khoán là các loại trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ tài chính khác như: chứng chỉ quỹ đầu tư, công cụ phát sinh - hợp đồng tương lai, quyền chọn, quyền download cổ phiếu, chứng quyền. Thị trường chứng khoán tập trung vốn đến đầu bốn và phát triển khiếp tế. Vày đó, nó có tác động rất lớn đến môi trường đầu bốn nói riêng và nền tởm tế nói chung.Căn cứ vào cơ cấu của thị trường, thị trường tài chính được phân thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.- Thị trường sơ cấp là thị trường phát hành lần đầu các chứng từ có giá để huy động và tập trung vốn. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu bốn sẽ được chuyển sang trọng nhà phát hành thông qua việc nhà đầu bốn mua các chứng khoán mới phát hành. Thị trường sơ cấp có đặc điểm là vị trí duy nhất mà các chứng khoán mang lại vốn cho người phát hành, tạo ra hàng hóa mang lại thị trường giao dịch và làm tăng vốn đầu tứ cho toàn bộ nền tởm tế. Những người bán chứng khoán trên thị trường sơ cấp thường là Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước, doanh nghiệp phát hành, Tập đoàn bảo lãnh phát hành, …Thị trường sơ cấp thường diễn ra vào một thời gian nhất định.- Thị trường thứ cấp là thị trường sở hữu bán trao đổi các chứng từ có giá đã phát hành lần đầu. Bên trên thị trường này, các nhà đầu bốn chuyển nhượng quyền thiết lập bán chứng khoán và điều đó làm mang đến chứng khoán đã phát hành có tính thanh khoản. Khoản tiền thu được từ việc bán chứng khoán thuộc về các nhà đầu tứ và các nhà marketing chứng khoán chứ ko thuộc về nhà phát hành đề nghị luồng tiền chỉ vận chuyển giữa những nhà đầu bốn chứng khoán bên trên thị trường. Thị trường thứ cấp là một bộ phận quan tiền trọng của thị trường chứng khoán, gắn bó chặt chẽ với thị trường sơ cấp. Giao dịch bên trên thị trường thứ cấp phản ánh nguyên tắc cạnh tranh tự do, giá giao dịch chứng khoán bởi cung - cầu bên trên thị trường quyết định.Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp có mối quan lại hệ chặt chẽ với nhau. Thị trường sơ cấp là cơ sở và là tiền đề cho sự hình thành và phát triển của thị trường thứ cấp; vì đó là nơi cung cấp hàng hóa chứng khoán lưu lại thông bên trên thị trường thứ cấp. Ngược lại, thị trường thứ cấp là động lực, là điều kiện mang đến sự phát triển của thị trường sơ cấp; vì nếu không có thị trường thứ cấp để giữ hành, cài đặt bán, trao đổi tạo ra tính thanh khoản mang lại chứng khoán thì rất khó để phát hành và thu hút nhà đầu bốn trên thị trường sơ cấp. Việc phân biệt thị trường sơ cấp và thứ cấp chỉ có ý nghĩa về mặt lý thuyết. Trên thực tế, tổ chức thị trường ko phân biệt đâu là thị trường sơ cấp, đâu là thị trường thứ cấp. Vì tại một thị trường có thể cùng diễn ra đồng thời hoạt động download bán chứng khoán mới phát hành và chứng khoán tải bán lại. Điều cần vồ cập là phải coi trọng thị trường sơ cấp vì phía trên là thị trường tạo vốn và có cơ chế giám sát chặt chẽ thị trường thứ cấp để bảo vệ thị trường tài chính ổn định.Căn cứ vào tính chất luân chuyển vốn, thị trường tài chính được phân thành thị trường công cụ nợ và thị trường công cụ vốn.- Thị trường công cụ nợ là thị trường phát hành, download bán các chứng khoán nợ. Thực chất các công cụ nợ (trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, …) là các thỏa thuận có tính hợp đồng. Vào đó, người vay mượn vốn thanh toán mang đến người giữ công cụ một khoản tiền cố định trong những khoản thời gian nhất định (thanh toán lãi) mang đến tới kỳ hạn cuối cùng thì thanh toán giá trị gốc. Bên trên cơ sở kỳ hạn thanh toán, công cụ nợ được phân tách làm tía loại khác nhau:Công cụ nợ ngắn hạn.Công cụ nợ trung hạn.Công cụ nợ dài hạn.Quan hệ vay mượn mượn dựa trên công cụ nợ thường ấn định trước thời hạn và lãi suất cố định. Người sở hữu công cụ nợ không có quyền biểu quyết trong quản trị điều hành của mặt vay.- Thị trường công cụ vốn là thị trường phát hành, tải bán các chứng khoán vốn. Vốn được huy động bên trên thị trường bằng việc bán cổ phần, chứng chỉ quỹ đầu tư, …Người nắm giữ cổ phiếu gọi là cổ đông, họ góp vốn vào các doanh nghiệp cổ phần trên cơ sở gắn liền với hoạt động sản xuất sale của doanh nghiệp và được phân tách cổ tức dựa bên trên kết quả marketing theo số lượng cổ phần mà họ nắm giữ. Chính vì vậy mà giá trị cổ tức không ổn định như người giữ công cụ nợ dẫu vậy cổ tức có thể cao hoặc thấp rộng lãi trái phiếu, vì nó tùy thuộc vào kết quả marketing của doanh nghiệp. Tuy vậy họ có quyền biểu quyết trong quản trị điều hành doanh nghiệp vì họ là chủ sở hữu. Người giữ chứng khoán vốn có nhiều rủi ro hơn người giữ chứng khoán nợ vào trường hợp doanh nghiệp bị phá sản. Người giữ chứng khoán nợ được ưu tiên thanh toán nợ trước.Ngoài ra, trong cách phân loại này, còn có thị trường công cụ phái sinh. Đây là thị trường phát hành và sở hữu bán các chứng khoán phát sinh, như: chứng quyền, quyền chọn, hợp đồng tương lai, …Ngày nay, một thị trường tài chính không nhất thiết phải có không khí vật lý. Vì vậy, thị trường tài chính còn được phân theo thể thức sau:Thị trường đơn giản và thị trường vi tính hóa.Thị trường thường trực và thị trường huy động.Thị trường chứng khoán đã đăng ký và thị trường lưu giữ lượng chứng khoán.Mỗi cách phân loại thị trường tùy thuộc vào tiêu chí mà chúng ta muốn hướng đến. Từ những cơ sở lý luận nêu trên, thị trường tài chính tại Việt nam giới cũng đã được hình thành và phát triển. Nhằm đánh giá thực trạng của thị trường tài chính Việt Nam, tiểu luận này chỉ tập trung phân tích trên bố thị trường trong phân loại theo thời hạn luân chuyển vốn. Đó là thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái và thị trường chứng khoán.THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VIỆT NAMThị trường chi phí tệ:Thị ngôi trường vốn ngắn hạn:(Về thị phần vốn ngắn hạn hay còn được gọi là thị trường tiền tệ) nhìn chung, thị trường này không thực sự phát triển và ngân hàng Nhà nước (NHTW) chưa thực sự nhập vai trò can thiệp có kết quả vào thị phần này. Các loại lãi suất của NHTW: lãi suất vay cơ bản, lãi suất vay tái cung cấp vốn, lãi suất vay chiết khấu, lãi suất vay nghiệp vụ thị phần mở, lãi suất đấu thầu tín phiếu kho bạc đãi nhà nước gồm tác động rõ ràng đến thị trường. Những công cố điều hành chính sách tiền tệ, đặc biệt là công rứa dự trữ bắt buộc... Thiếu hụt linh hoạt. Các Ngân hàng thương mại dịch vụ (NHTM) và tổ chức triển khai tín dụng đối đầu và cạnh tranh với nhau tăng lãi suất huy động vốn một cách một chiều, tạo nguy cơ tiềm ẩn khủng hoảng rủi ro cho chính những NHTM.Thị ngôi trường liên ngân hàng
Hoạt động bank hiện đang nóng với những tình tiết trái chiều và tía vấn đề nổi cộm: những Ngân hàng thương mại dịch vụ khan thảng hoặc tiền đồng Việt Nam, cung ngoại tệ trong nền kinh tế tài chính tăng cao với sức xay dư luận về chống mức lạm phát từ việc cung ứng tiền ra lưu thông.Ba sự việc trên có mố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *